Selectează o Pagină

Statut UCHR

STATUTUL ASOCIAȚIEI
„UNIUNEA CHINOLOGICĂ ROYAL”

Capitolul I Dispozitii generale
Art.l – Asociația “Uniunea Chinologică Royal” este persoană juridică română, constituită pe principiul liberei asocieri, în conformitate cu prevederile O.G.nr.26/2000, liber consimțită a membrilor săi prin Legea nr.246/2005 – privind asociațiile și fundațiile, o uniune liber consimțită a membrilor săi, o organizație nonguvemamentală, non-profit, independentă față de partidele politice, organele de stat, de alte formațiuni ale sistemului institațional și politic, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare și cu prezentul statut.
Art.2 – Asociația “Uniunea Chinologică Royal” se constituie pe baza liberului consimțământ al membrilor fondatori – persoane fizice care și-au exprimat voința de a adera la actul constitutiv și statutul asociației, sunt interesate în promovarea, sprijinirea și dezvoltarea activităților asociației, susțin pe plan financiar asociația și participă activ la acțiunile organizate de asociație.
Art.3 – Asociația își desfășoară activitatea în formele și structurile stabilite prin prezentul statut, având autonomie organizatorică, funcțională și financiară.
Art. 4 Asociația “Uniunea Chinologică Royal” va iniția demersurile de acreditare la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin organismul tehnic al ministerului reprezentat de Agenția Națională de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (ANARZ) a cărei dispoziții sau alte documente cu valoare de normă se angajează a le respecta. Demersurile de acreditare la MADR vor fi demarate ulterior înființării asociației.
Art.5. Asociația “Uniunea Chinologică Royal” se va afilia Allianz Canine Worldwide, sau o oricărei alte federații chinologice.
Art.6. Asociația “Uniunea Chinologică Royal” se poate afilia oricărei federații sau asociații cu profil zootehnic/chinologic din țară sau străinătate, pentru atingerea scopurilor asociației.
Art. 7. In activitatea sa, Asociația “Uniunea Chinologică Royal” nu face nici un fel de discriminări vizând rasa, religia, naționalitatea, sexul sau vederile politice ale mebrilor săi, păstrându-și un caracter profesional, de specialitate chinologică.
Art. 8. Sediul central al Asociației “Uniunea Chinologică Royal” este în mun. Sibiu, județ Sibiu, str Rusciorului nr 19, putând înființa birouri de reprezentare, puncte de informare sau de lucru în toată țara, în baza deciziei Consiliului Director.
Capitolul II Denumire. Sediu. Durată
Art.9 – Denumirea asociației este Asociația “Uniunea Chinologică Royal”.
Această denumire, va fi menționată în orice act, scrisoare sau publicație care emană de la asociație și va fi respectată în toate relațiile cu alte organizații și/sau instituții din țară și/sau din străinătate.
Art.10 – Sediul Asociației “Uniunea Chinologică Royal” este în mun. Sibiu, județ Sibiu, str Rusciorului nr. 19
Sediul asociației poate fi schimbat la orice adresă cu respectarea procedurilor legale. Asociația va putea înființa filiale și/sau sucursale și în alte localități din țară și/sau străinatate, cu respectarea prevederilor legale.
Art.11 – Asociația “Uniunea Chinologică Royal” este înființată pe o durată de timp nelimitată, cu începere de la data dobândirii personalități juridice, conform legislației române.
Capitolul III
Scopurile și obiectivele Asociației “Uniunea Chinologică Royal”
Art.12 – Scopul asociației
Scopul principal al asociației constă în urmărirea și coordonarea din punct de vedere organizatoric și tehnic a evoluției raselor autohtone de câini ciobănești românești și în mod cu totul special de a se ocupa de dezvoltarea lor prin acțiuni specifice de ameliorare genetică, conservare și perpetuare, prin elaborarea de Programe Naționale de ameliorare sub îndrumarea federației unde se va afilia.
Asociația se va preocupa în egala masură de rasele cu origine internațională, recunoscute de către entitățile chinologice naționale și internationale, omologate sau în curs de omologare în așa fel încât să se asigure perpetuarea raselor, îmbunătățirea bagajului genetic al acestora și conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu legislația română și intemațională, conform regulamentelor chinologice de crestere, expoziții, ameliorare genetică elaborate de către Asociația “Uniunea Chinologică Royal”.
Asociația rămâne dedicată, se implică și sprijină activ orice demers ce urmărește buna stare și viețuire a exemplarelor canine, indiferent de gradul de puritate al rasei.
Asociația “Uniunea Chinologică Royal” va avea propriul CORP DE ARBITRI (CA), în cadrul CA vor fi admisi în primul rand specialiști (ingineri zootehniști și medici veterinari crescători de câini),precum și arbitri din rândul crescătorilor de caini, indiferent de profesie, care s-au evidențiat în activitatea lor de breeding și expoziții și care au parcurs programele de instruire și susținut examene de evaluare, conform regulamentelor C.A. a Asociației “Uniunea Chinologică Royal”.
Asociația “Uniunea Chinologică Royal” va deține propriul Registru Genealogic Canin (RGC), actele de adeverire a originii vor fi supervizate și vor purta sigla Allianz Canine Worldwide și a entităților unde va fi afiliată Asociatia “Uniunca Chinologică Royal”.
Art.13 – Obiective:
· organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității chinologice a membrilor săi;
· difuzarea și publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate sau în curs de omologare.;
· organizarea prezentărilor, expozițiilor și concursurilor canine de frumusețe sau aptitudini, prin intermediul unor manifestări de tipul: examenelor de lucru, expozițiilor de frumusețe, demonstrațiilor de dresaj sau a evenimentelor chinologice de orice fel;
· se asigură de corectitudinea datelor înscrise în Declarațiile de montă și fatare pentru Registrul Genealogic Canin (RGC);
· inițierea, facilitarea, întreținerea și intermedierea relațiilor dintre membri, oferind asistență și consiliere de specialitate, în măsura posibilităților, în vederea creșterii și întreținerii câinilor, încurajând schimbul de opinii și de experiență;
· activități de popularizare a raselor de ciobănești românești;
· activități de educare, conștientizare și informare a membrilor săi, dar și a populației, cu accent pe formarea tinerei generații, în direcția cunoașterii, justei aprecieri, responsabilității, înțelegerii, unei mai bune toleranțe și a atașamentului față de exemplarele canine;
· implicarea activă în creșterea toleranței și a încurajării acceptanței instituțiilor față de exemplarele canine;
· stabilirea de relații de colaborare cu alte federații, asociații sau cluburi cu profil chinologic și nu numai;
· implicarea în atragerea de fonduri destinate bunei desfașurări a activităților chinologice;
· publicarea și difuzarea de materiale de promovare, conștientizare și educare pe teme de chinologie;
· participarea la luarea deciziilor pe plan național și local cu relevanță pentru domeniul chinologic în special, a protecției animalelor în general;
· stimularea activității membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;
· alte activități care nu contravin scopului Asociația “Uniunea Chinologică Royal” precum și prevederilor statutare ale asociației, precum și legislației în vigoare.
Capitolul IV
Patrimoniul Asociației “Uniunea Chinologică Royal”
Art.14 – La data înființării, Asociația “Uniunea Chinologică Royal” are un patrimoniu în suma de 300 RON constituit din bani.
Fondurile bănești ale Asociației “Uniunea Chinoiogică Royal”- ce completează patrimoniul inițial, se vor constitui din:
· Cotizațiilor membrilor asociației;
· Dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
· Venituri realizate din activități economice directe;
· Donații ale persoanelor fizice și/sau juridice române și/sau străine;
· Moșteniri;
· Sponzorizări, obținute în temeiul unor contracte încheiate potrivit reglementărilor legale în materie;
· Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
· Colecta publică, forma de colectare a fondurilor pentru finanțarea unei activități concrete a acesteia;
· Alte venituri prevăzute de lege;
Stabilirea nivelului cotizațiilor, modalității de plată a acestora și periodicitatea lor sunt în competența Adunării generale a asociaților.
Patrimoniul asociației este distinct fața de patrimoniul fiecăriu asociat și va fi folosit numai în vederea realizării obiectivelor și scopurilor asociației.
Asociația va întocmi anual buget de venituri și cheltuieli și bilant contabil, conform dispozițiilor generale.
Asociația își va putea deschide conturi în lei și în valuta, în țară și în străinatate.
Pentru întregirea fondurilor bănești ale asociației, se vor putea înființa prin decizia Adunării generale, societăți comerciale. in temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, care sunt în legătură cu scopul principal al asociației. Profitul realizat din aceste activități economice, va fi destinat în întregime îndeplinirii scopurilor și obiectivelor asociației căreia îi sunt subordonate.
Art.15 – Patrimoniul asociației dedicat exclusiv scopului asociației.
Capitolul V
Calitatea de membru a Asociatiei. Drepturi si obligatii excludere,retragere
Art.16 – Asociația “Uniunea Chinologică Royal” este constituită din urmatoarele categorii de membri:
• Membri fondatori
Membrii fondatori sunt persoanele care au consimțit la constituirea Asociației “Uniunea Chinologică Royal”, încheiand actul constitutiv al acesteia. Asociații fondatori sunt obligați să constituie patrimoniul inițial și să asigure prin profilul etic și profesional creșterea prestigiului Asociației “Uniunea Chinologică Royal”;
• Membri asociați
Membrii asociați sunt membrii cu o vechime minimă de 3 ani în cadrul Asociației “Uniunea Chinologică Royal”. Dobândirea calității de membru asociat se hotărăște deAdunarea Generală, pe baza cererii scrise a solicitantului și a avizului dat de Consiliul Director. Calitatea de asociat este personală și inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.
c) Membri aspiranți
Membrii aspiranți sunt persoanele care aderă la Asociația “Uniunea Chinologică Royal” ulterior constituirii sale legale, în condițiile prezentului statut, prin libera voință, și aderă la prevederile prezentului statut și a actului constitutiv, achită cotizația stabilită și susțin prin activitatea lor obiectivele și scopurile asociației și care au o vechime mai mică de 3 ani in calitate de membru al asociației.
Membru aspirant poate fi orice persoană fizică și/sau juridică legal constituită, română și/sau străină. Calitatea de membru aspirant este personală și inalienabilă – ea nu poate trece la succesori.
d) Membri onorifici
Membru de onoare poate fi orice persoană fizică română și/sau străină, care se bucură de apreciere deosebită din partea membrilor fondatori și aderenți ai asociației, datorită activității sale profesionale. Membrii onorifici sunt propuși de către membrii asociatiei. Dobandirea calitatii de membru onorific se acorda de către Adunarea Generală a asociaților.
Simpatizanții sunt persoanele fizice și/sau juridice care își acordă sprijinul moral și/sau material pentru buna desfașurare a activității.
Art.17 – Drepturile membrilor Asociației “Uniunea Chinologică Royal” sunt:
· Drepturile membrilor fondatori și ale membrilor asociați
· Sa voteze in cadrul Adunarii Generale si să fie aleși în organele de conducere ale asociației. In ce priveste membrii asociati, acestia pot sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei de la implinirea unui termen de 5 ani de la dobandirea calitatii de membru;
· Să participe la toate acțiunile destașurate de asociație;
· Să-și exprime liber și deschis opiniile cu privire la activitatea asociației;
· Să fie desemnați ca reprezentanți ai asociației la acțiunile interne și internaționale;
· Să reprezinte asociația conform principiilor de etică profesională;
· Să beneficieze de acțiunile și activitățile organizate de asociație;
Asociatul interesat personal într-o problemă supusă deciziei Adunării Generale sau Consiliului Director nu va putea lua parte la vot.
Dreptul la vot nu poate fi cedat.
· Drepturile membrilor aspiranți și onorifici
· Să voteze in Adunarea Generala, prin reprezentanti desemnati din randurile celorlalti membri, puterea lor de vot in cadrul Adunarii Generale fiind limitata la un numar de voturi egal cu 30%, rotunjit prin lipsa sau prin adaos, din numarul de membri fondatori si membri asociati.
· Să participe la toate acțiunile desfașurate de asociație;
· Să-și exprime liber și deschis opiniile cu privire la activitatea asociației;
· Să beneficieze de acțiunile și activitățile organizate de asociație;
· Să reprezinte asociația confonn principiilor de etică profesională;
Art.18 – Indatoririle membrilor Asociației “Uniunea Chinologică Royal” sunt:
· Să participe în mod activ la activitățile organizate de asociație, să contribuie financiar, prin activități personale și alte servicii la dezvoltarea acesteia;
· Să respecte prevederile statutare, normele și principiile de etică profesională și să acționeze pentru creșterea prestigiului acestora;
· Să nu aducă atingeri intereselor asociației și să nu întreprindă acțiuni împotriva acesteia.
Art.19 – Admiterea membrilor asociației se hotărăște de Adunarea Generală, pe baza cererii scrise a solicitantului și a avizului dat de Consiliul Director.
Din punct de vedere al admiterii de noi membri, asociația are caracter deschis.
Art.20 – Calitatea de membru al Asociației “Uniunea Chinologică Royal” se poate pierde într-una din urmatoarele situații:
· La cerere, cu condiția să comunice hotărârea sa Consiliului Director, cu cel puțin 6 luni înainte de finele anului social;
· Prin excludere pentru:
· Depășirea termenului de plată a cotizației anuale cu 30 de zile; decizia de excludere poate fi reconsiderată în baza unei motivări justificate înaintate Consiliului Director;
· Absența nemotivată la trei adunări generale consecutive;
· Pentru constante atitudini deranjante și destabilizatoare în cadru activității asociației;
· Când prin fapta sau conduita sa prejudiciază realizarea scopurilor și obiectivelor asociației;
· Pentru atingeri aduse imaginii ori activității asociației.
· Unilateral, din partea Asociației “Uniunea Chinologică Royal”, prin excludere, ca urmare a nerespectarii unor prevederi statutare, în condițiile prezentului statut.
Hotărârea de excludere a asociatului va fi luată de către Consiliul Director prin majoritate.
Hotărârea va fi valabil luată cu votul majoritatea simpla al membrilor Consiliul Director.
La ședințele Consiliului Director, având pe ordinea de zi excluderea unuia sau a mai multora dintre membrii asociați, prezența este obligatorie pentru toți membrii Consiliului director.
Față de hotărârea Consiliului Director asociatul exclus are dreptul de a se adresa cu apel Adunării Generale, a cărei decizie este obligatorie și definitivă.
Inaintea pronunțării excluderii, Consiliul Director poate aplica, în raport de gravitatea faptelor sau actelor săvârșite de asociat, urmatoarele sancțiuni: mustrare și avertisment. Față de aceste două sancțiuni, membrul asociat nu poate exercita nicio cale de atac.
Sancționarea de trei ori consecutiv a unui membru al asociației cu mustrare și/sau avertisment dă dreptul inițierii procedurii de excludere.
Excluderea din asociație a unui membru fondator se va hotărî numai de către Adunarea Generală.

Radierea se face în cazuri de deces.
Art. 21 – Asociatul se va putea retrage oricând din asociație cu condiția de a comunica Consiliului director cu cel puțin 6 luni înainte de finele anului social.
Asociații care se retrag sau sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului asociației și au obligația achitării contribuțiilor restante pe perioada în care au fost asociați.
A rt. 22 – In afară de membrii permanenți – membrii fondatori și membrii asociați, asociația poate avea și un număr de colaboratori ocazionali.
Art. 23 Abateri disciplinare. Sancțiuni
Abaterile disciplinare se stabilesc în condițiile art. 35 și a Regulamentelor Comisiei de Etică; deciziile și hotărârile luate în vederea sancționării unor membri, vor fi aduse la cunoștința Consiliului director al Asociației “Uniunea Chinologică Royal”, spre validare; deciziile și hotărârile validate se transmit prin adresă oficială membrilor Asociației “Uniunea Chinologică Royal” – prin afișare la sediul asociației, pe pagina de Internet sau orice alte publicații, către membrii în cauză prin adresă scrisă.
Constituie abateri disciplinare:
a) încălcarea prevederilor Statutului, Regulamentului de aplicare, a Hotărârilor Adunarii Generale și ale Consiliului Director;
b) denigrarea activitații Asociației “Uniunea Chinologică Royal”.
c) întreprinderea unor acțiuni ce aduc atingere de orice natură Asociației “Uniunea Chinologică Royal”.
d) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației “Uniunea Chinologică Royal”, absența nejustificată, sistematică la activitatea structurii de conducere în care au fost alese sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea; prin absență sistematică se înțelege o absență în proporție de peste 40% din acțiunile cu caracter obligatoriu de pe parcursul unui an calendaristic.
e) falsificarea actelor de origine sau folosirea unor falsuri cu bună știință, sau a oricăror alte date incorecte privind activitatea chinologică;
f) deținerea abuzivă de câini care nu îi aparțin și neanunțarea despre aceasta în termen de15 zile către Asociația “Uniunea Chinologică Royal”;
g) deținerea câinilor în condiții improprii, abuzarea, maltratarea sau orice alte rele tratamente aplicate acestora; abuzurile de acest gen vor fi documentate, Asociația “Uniunea Chinologică Royal” prin reprezentanții săi, având obligația ca în termenul cel mai scurt cu putință să aducă faptele în cauză autorităților responsabile pentru continuarea unor eventuale măsuri legale;
h) întocmirea de documente chinologice de către membrii Asociației “Uniunca Chinologică Royal”. care nu au calitatea conform statutului; documentele întocmite în aceste condiții sunt nule de drept;
Sancțiunile ce pot fi aplicate membrilor Asociației “Uniunea Chinologică Royal” de către Consiliul Director sunt: avertismentul, suspendarea unor servicii către membrii Asociației “Uniunea Chinologică Royal” pe o perioadă determinată (1 lună, 6 luni, 1 an, ș.a.m.d.) sau definitivă; de asemenea se poate aplica suspendarea calității de Membru Asociat pentru o anumită perioadă, excluderea din Asociația “ Uniunea Chinologică Royal” sau excluderea temporară de la participarea unor activități sau acțiuni.
În cazul în care un membru al Consiliului Director absentează nejustificat la 3 întruniri consecutive sau are o activitate nemulțumitoare, Președintele poate propune suspendarea acestuia din funcție. Propunerea, însoțită de justificarea scrisă, va fi validată prin votul majorității simple a Consiliului Director. Decizia va fi adusă la cunoștința merabrului în cauză prin scrisoare recomandată, respectiv membrilor Asociației “ Uniunea Chinologică Royal” prin afișare în cadrul sediului și pe pagina de Internet. Completarea structurii Consiliului Director se va realiza în cadrul Adunării Generale, conform procedurilor stabilite prin art. 29.
Capitolul VI
Structura organizatorică a Asociatiei “ Uniunea Chinologică Royal”
Art.24 – Asociația “ Uniunea Chinologică Royal” se structureaza astfel:
· Adunarea Generală
· Consiliul director
Art. 25 – Adunarea Generală este organul suprem de conducere a asociației și se compune din asociații fondatori, membrii asociați care întrunesc condițiile prevăzute în prezentul statut și în actul constitutiv și din reprezentanții membrilor aspiranti si onorifici desemnati conform art.17, lit.B).a) din prezentul statut. Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și al cenzorului. Adunarile generale pot fi ordinare si extraordinare.
Art.26 – Adunarea Generală ordinară se convoacă cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului pe anul în curs.
Convocarea se va face prin posta electronica, cu cel puțin 15 zile înainte de data tinerii acesteia.
Convocatorul va trebui să cuprindă locul, data și ora adunării, precum și ordinea de zi a acesteia. Totodata va cuprinde data, ora și locul convocării celei de a doua ședințe în cazul neîntrunirii la prima adunare a cvorumului necesar pentru legalitatea dezbaterii.
Au drept de vot numai membrii fondatori, membrii asociati, membrii aspiranți si membrii onorifici care sunt înscrisi în Registrul membrilor si care au achitat la zi cotizația stabilită prin statut. In ce priveste membrii aspiranti si cei onorifici, puterea de vot a acestora este determinata conform art. 17, lit.B.a) din prezentul statut
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.
Asociatul care încalcă dispozițiile de la alineatul precedent, este răspunzator de daunele cauzate asociației dacă fară votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Asociații nu vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală decât prin alți membri asociați, în baza unei delegații speciale.
Adunarea Generală ordinară este legal constituită dacă la sedință participa majoritatea simpla din numărul total al membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple din numarul membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici prezenți.
La sedintele care au ca obiect pe ordinea de zi excluderea asociatilor, hotararea se ia cu votul a 2/3 din numarul total membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici.
Luarea deciziilor privitoare la dizolvarea asociatiei sau schimbarea scopului social se iau cu votul a 2/3 din numarul total al membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici.
In cazul în care pe ordinea de zi a ședinței sunt prevăzute modificări sau completări ale statutului asociației, cu 15 zile înainte de data ținerii ședinței, textul integral al acestor modificări sau completări va trebui să se găseasca la sediul asociației, pentru a putea lua cunoștința de aceste modificări sau completări oricare membru interesat al asociației.
In caz de neîntrunire a procentului necesar în vederea luării unor hotărâri valabile ale asociației – aceasta se va întruni într-o a doua Adunare Generală ordinară – la locul, data și ora anunțate prin primul convocator, situație în care hotărârile vor putea fi luate cu majoritatea absolută, indiferent de numărul membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici prezenți.
Adunarea Generală este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte.
Votarea în cadrul Adunării Generale se va face prin vot direct. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului Director și a cenzorului sau pentru revocarea acestora.
Hotărârile luate de Adunarea Generală în cadrul legii și a statutului sunt obligatorii și pentru asociații care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
In cadrul Adunării Generale se va alege o Comisie de numărare a voturilor.
La ședințele Adunarii Generale pot participa invitați persoane fizice și/sau juridice, sub condiția de a se aduce acest lucru la cunoștința Consiliului Director și a aprobării de către acesta.
Un proces-verbal semnat de președinte și secretar, constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, numărul asociaților prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea asociaților, declarațiile facute de ei în ședință.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale asociaților.
Art. 27 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare
Adunarea Generală ordinară are urmatoarele atribuții principale:
· stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
· aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil
· aprobarea sau modificarea, după caz, a actului constitutiv și a statutului asociației;
· alege și revocă membrii Consiliului Director
· alege și revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
· decide asupra înființării de noi filiale, asupra modului de funcționare al acestora și
· raporturile dintre filiale și centrala lor;
· hotărăște cu privire la desfașurarea de întreprinderi economice de către asociație;
· adoptă Statutul și Regulamentul de funcționare ale asociației și aproba modificările acestora
· decide asupra destinației bunurilor asociației în caz de dizolvare și lichidire a asociației;
· decide cu privire la dizolvarea și lichidarea asociației;
· îndeplinește orice atribuție în vederea realizării obiectivelor și scopurilor asociației.
· Adunarea Generală ordinară poate să mandateze o parte din atribuțiile ce ii revin Consiliului Director.
Art.28 – Adunarea Generala extraordinară se convoacă ori de câte ori Consiliul Director sau un număr de minimum 4/5 din membrii fondatori, ai membrilor asociați ai asociației consideră că, în vederea realizării scopurilor și obiectivelor asociației, se impun decizii urgente.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se va face de către Consiliul Director sau la initiativa unui număr de 4/5 membri fondatori și asociați.
Convocarea se va face prin posta electronica, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării.
Convocatorul va trebui să cuprindă locul, data și ora convocării, precum și ordinea de zi a acesteia.
Adunarea Generală extraordinară va avea ca problematică oricare din atribuțiile adunării generale ordinare și poate lua orice alte decizii ce se impun pentru activitatea asociației.
Au drept de vot în Adunarea Generală extraordinară numai membrii fondatori, membrii asociati și membrii aspiranți si reprezentantii membrilor aspiranti si onorifici care sunt înscrisi în Registrul membrilor asociați și care au achitat la zi cotizația stabilită prin statut.
Membrul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale extraordinare, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare.
Membrul care încalcă dispozițiile de la alineatul precedent, este raspunzător de daunele cauzate asociației dacă fară votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Membrii nu vor putea fi reprezentati în Adunarea Generală extrordinară decât prin membri asociați, în baza unei delegații speciale,
Hotărârile Adunării Generale extraordinare vor putea fi legal luate în prezența a cel putin 2/3 din numărul membrilor fondatori și asociați care sunt înscriși în Registrul membrilor asociați, cu votul reprezentând jumătate plus unul (majoritatea absolută) din numărul membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici prezenți.
In caz de neîntrunire a procentului necesar în vederea luării unor hotărâri valabile ale asociației, aceasta se va întruni într-o a doua Adunare Generală extraordinară, locul, data și ora fiind anuntațe prin primul convocator, situație în care hotărârile vor fi luate indiferent de numărul membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici prezenți.
Un proces-verbal semnat de președinte și secretar, constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, numărul membrilor prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate. iar la cererea membrilor declarațiile facute de ei în ședință.
La procesul-verbal se vor anexa acte referitoare la convocare, precum și listele de prezență a asociaților.
Art.29 – Pentru buna funcționare a asociației, precum și pentru asigurarea protejării drepturilor și obligațiilor asociaților din cadrul acesteia, Adunarea Generală a asociaților poate hotăra și elabora un Regulament propriu al asociației.
Art.30 – Consiliul Director. Atribuțiile Consiliului Director.
Consiliul Director este organul executiv și de conducere operativă a activității asociației. Consiliul Director va fi format din 3 membri, dintre care un președinte. un vicepreședinte, un secretar.
Când se creează locuri vacante în Consiliul Director, acestea pot fi completate prin cooptarea unor persoane corespunzătoare dintre membrii asociați sau neasociați în limita a cel mult o pătrime din componența sa, în condițiile confirmării acestora la prima Adunare Generală.
Președintele Consiliului Director are drept de reprezentare a Asociației “ Uniunea Chinologică Royal” în raporturile cu terțe persoane fîzice și/sau juridice, române și/sau străine.
Consiliul Director asigură conducerea activității curente și reprezintă asociația în toate actele sale, conformându-se statutului și deciziilor Adunării Generale.
La sedințele Consiliului Director este necesară participarea a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile sunt valabile cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul celor prezenți.
Consiliul Director se întruneste ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui;
Convocările pentru întrunirile Consiliului Director vor cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.
In cazul convocării ședințelor extraordinare a Consiliului Director, odinea de zi a acesteia trebuie comunicată membrilor Consiliului Director cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixate pentru tinerea acesteia
Ședințele Consiliului Director vor fi conduse de președinte sau, în absenta ,de vicepreședinte.
Consiliul Director poate invita la ședințele sale consilieri juridici sau alți specialiști.
La fiecare ședință se va stabili ordinea de zi pentru unnatoarea ședință.
La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordiniea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunit și opiniile separate. Procesul-verbal se va întocmi de un secretar și va fi semnat de toți cei prezenți.
Art.31 – Alegerea membrilor Consiliului Director sau modifîcarea componenței acestuia se face de către Adunarea Generală – ordinară sau extraordinară, la care, pentru a fi legal constituită, trebuie sa fie prezenți 2/3 din numărul total al membrilor fondatori si membrilor asociati, valabil la ultima evidență înainte de data ținerii Adunării Generale, iar hotărârile se iau cu votul reprezentând jumătate plus unul din numărul membrilor fondatori, ai membrilor asociați si reprezentantilor membrilor aspiranti si onorifici prezenți.
In cazul în care sunt mai multe propuneri, Consiliul Director va fi format din persoanele rezultate urmare a numărului descrescator de voturi obținute de fiecare dintre ele
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului Drector și pentru revocarea acestora.
Art.32 – Atribuțiile Consiliului Director:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;
d) asigură conducerea operativă a activității asociației între adunările generele și realizează actele de administrare privind activitatea acesteia;
e) stabileste strategia și modalitățile de îndeplinire a scopurilor și obiectivelor asociației;
f) stabileste responsabilitatile si competentele presedintelui si a vicepresedintelui;
g) aprobă Regulamentul de ordine interioara a asociației;
h) propune modificări ale statutului asociației, care se vor supune spre aprobare Adunării Generale;
a) acționează pentru înfaptuirea hotărârilor Adunării Generale;
b) aprobă asocierea cu alte asociații non-profit, pentru realizarea împreună a unor proiecte;
c) hotărăște cu privire la schimbarea sediului asociației și cu privire la orice alte modificări ale actului constitutiv și statutului;
d) îndeplinește atribuțiile care îi sunt delegate de Adunarea Generală;
e) exercita orice alte atribuții și îndeplinește însărcinări stabilite de Adunarea Generală.
Art.33 – Alte atribuții:
· angajează personalul asociației;
· stabilește drepturile, îndatoririle și responsabilitățile personalului asociației;
· înstruiește, îndrumă și controlează personalul angajat;
· aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
· aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
· aprobă încheierea contractelor de orice natură, încheiate în vederea realizării scopurilor și obiectivelor asociației, și decide cu privire la executarea, modificarea ori încetarea contractelor încheiate, după consultarea prealabilă a consilierului juridic;
· rezolvă orice problemă de activitate curentă, cu excepția celor date în mod expres în competența Adunării Generale.
Membrii Consiliului Director sunt personal și solidar răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor, atât față de terți, cât și față de asociație sau de membrii asociației.
Art.34 – Atribuții ale președintelii Consiliului Director
Președintele Consiliului director aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director și îl informează asupra modului de realizare a acestora, în care scop are urmatoarele atribuții:
– coordonează curent activitatea asociației; este îndreptatit să execute toate operatiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor și obiectivelor asociației. In acest sens, mandatul președintelui Consiliului Director este general, el fiind limitat doar de atribuțiile exclusive ale adunărilor generale stabilite prin lege, sau, acolo unde este permis prin clauzele prezentului statut, reprezintă asociația în fața tuturor autorităților publice și în relațiile cu terțe persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine; are drept de semnătură în ceea ce privește operațiunile bancare, economice și de altă natură în reprezentarea asociației;
– se îngrijește și face propuneri pentru gestionarea fondurilor asociației în scopul menținerii și derulării fară probleme a activității inițiate și derulate de aceasta, inclusiv administrarea și coordonarea propriului aparat administrativ al asociației;
– conduce lucrările Adunării Generale;
– în caz de vot egal, în orice aspect supus votului, votul președintelui este decisiv;
– îndeplinește orice altă atribuție stabilită de Consiliul Director.
Art.35 – Atribuțiile vicepreședintelui
în absența președintelui, atribuțiile acestuia se vor exercita de către vicepreședintele Consiliului Director.
Art.36 – Durata mandatelor membrilor Consiliului Director este de 5 ani; mandatul membrilor Consiliului Director va putea fi reînnoit la sfârșitul perioadei de 5 ani, pentru noi perioade de 5 ani.
La functia de Presedinte pot candida doar membrii fondatori si membrii asociati cu o vechime de 5 ani.
Art.37 – încetarea calității de membru al Consiliului Director se poate face în urmatoarele situatii:
a) prin deces, caz în care, până la ținerea următoarei Adunări Generale, locul astfel rămas vacant va fi ocupat de persoana clasată pe locul următor la momentul alegerii Consiliului Director; în cazul în care nu exista o asemenea persoană, se va propune cu caracter interimar un membru al asociației (de preferat un membru fondator) pentru a ocupa locul rămas vacant și aceasta până la ținerea urmatoarei adunări generale, care va avea obligația completării Consiliului Director.
b) prin retragere, sub condiția înștiințării scrise a Consiliului Director cu cel puțin 3 luni înaintea momentului la care înțelege să fie operabilă retragerea;
c) prin revocare, decisă de Adunarea Generală, urmare a propunerii oricărui alt membru al Consiliului Director sau a inițiativei a 4/5 din membrii asociației. Revocarea se poate face în urmatoarele situații:
– pentru neîndeplinirea programelor și proiectelor aprobate de Adunarea Generală;
– încalcarea gravă și repetată a prevederilor statutului sau a Regulamentului;
– blamarea activității asociației;
– săvârșirea unei infracțiuni.
Pe postul vacant se va alege imediat alt membru în Consiliul Director.
Capitolul VII Personalul asociatiei
Art.38 – Pentru ca Asociația “Uniunea Chinologică Royal” sa își poata desfașura în mod concret activitatea și să realizeze scopurile și obiectivele propuse, poate angaja personal corespunzător. Angajarea personalului se poate face prin contract de munca sau prin convenție civilă, situație în care, în schimbul muncii prestate, salariatul beneficiază de un salariu.
Unele activități pot fi prestate pe baza de voluntariat, fară a se astepta din partea Asociației “Uniunea Chinologică Royal” vreo remunerație.
Capitolul VIII Dizolvarea și lichidarea asociației
Art.39 – Asociația “ Uniunea Chinologică Royal” își încetează existența prin dizolvare, urmată de lichidare. Pe toată perioada lichidării, asociația își menține personalitatea juridică dobândită la constituire.
Art.40 – Lichidarea și dizolvarea patrimoniului asociației se va face în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.41- In cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu vor putea fi transmise către persoane fizice.
Aceste bunuri se vor transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Art.42- Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile legii, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.
Capitolul IX Exercitiul economico-financiar
Art.43 – Exercițiul economico-financiar al Asociației “ Uniunea Chinologică Royal” începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an. Primul exercitiu financiar începe de la data dobândirii personalității juridice.
Data încheierii anului financiar, a bilanțului și a contului de gestiune (venituri și cheltuieli) reprezintă data încheierii anului calendaristic – 31 decembrie.
Capitolul X Dispoziții finale
Art.44 – Modificarea actului constitutiv și a prezentului statutut se poate face numai prin hotărârea Adunării Generale a asociaților, la propunerea Consiliului Director.
Art.45- Divizarea, comasarea sau dizolvarea asociației – se poate decide numai de către Adunarea Generala a asociaților, cu repectarea legii.
Art.46 – Litigiile în care va fi parte Asociația “ Uniunea Chinologică Royal” se vor soluționa în prima fază pe calea amiabilă, iar în caz de nereușită a soluționării, acestea vor fi de competența instanțelor judecătorești din mun. Sibiu. jud Sibiu.
Art.47 – Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări prin Legea nr.246/2005, precum și cu legislația în vigoare incidentă în materie.
Art. 48 – Statutul poate fi completat sau modificat ulterior, prin acte adiționale.
Prezentul inscris a fost redactat in Sibiu, azi 16.07.2019, in 8 exemplare.

Program functionare

Luni - Vineri

10AM -4PM

Adresa

Str. Rusciorului, Nr.19
Sibiu, Romania, 550112

Contact

Telefon

+(40) 758 032 258

Email

contact@uchr.ro